Το μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών έχει ως στόχο μέσα από την υλοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων, να βοηθήσει στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στην απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων, για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων και την ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Οι συγγραφείς ευελπιστούν με το υλικό αυτό στην ουσιαστική υποστήριξη του μαθήματος Προγραμματισμός Υπολογιστών για την επίτευξη των μαθησιακών του στόχων, με δεδομένες τις συνθήκες ανάπτυξής του. Ο χρωματισμός του κώδικα ακολουθεί το πρότυπο του IDE της Python, ενώ η έκδοση της Python που χρησιμοποιείται στον κώδικα είναι η 2.7.10.