Άσκηση 03

Να γίνει πρόγραμμα σε python το οποίο διαβάζει 10 αριθμούς και ελέγχει για τον καθένα αν ειναι άρτιος ή περιττός, εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα. Στο τέλος εμφανίζει το πλήθος των άρτιων αριθμών και των περιττών καθώς και το ποσοστό τους στο σύνολο των αριθμών.

Λύση Άσκησης:

#Άσκηση 03
k=0
s=0
for i in range(10):
    x=input('Δώστε έναν αριθμό..:')
    if x % 2 == 0:
        print ' Ο αριθμός είναι άρτιος'
        k+=1
    else:
        print ' Ο αριθμός είναι περιττός'
        s+=1
print 'Άρτιοι αριθμοί που δώθηκαν...:',k
print 'Περιττοί αριθμοί που δώθηκαν...:',s
pos1=float(k)/(k+s)*100
pos2=float(s)/(k+s)*100
print 'Ποσοτό αρτίων...:',pos1,' %'
print 'Ποσοτό περιττών...:',pos2,' %'