Άσκηση 02

Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να δημιουργεί ένα νέο αρχείο cities.txt. Στη συνέχεια να διαβάζει τα ονόματα πόλεων και τον πληθυσμό τους μέχρι να δοθεί ως όνομα πόλης η λέξη «ΤΕΛΟΣ» ή λέξη «END». Το πρόγραμμα θα πρέπει να γράφει στο αρχείο cities.txt σε κάθε γραμμή το όνομα της πόλης που διαβάστηκε και δίπλα τον πληθυσμός της με ένα κενό ενδυάμεσα, δηλαδή για παράδειγμα: Φλώρινα 17000. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία το αρχείο κλείνει και στην συνέχεια ανοίγει για ανάγνωση και εμφανίζονται όλες οι γραμμές του.

Λύση Άσκησης:

fin = open('cities.txt','w')
on = raw_input('Δώστε όνομα πόλης..:')
while on != 'ΤΕΛΟΣ' and on != 'END':
    pl = int(input('Δώστε πληθυσμό πόλης...:'))
    fin.write (on + ' ' + str(pl)+'\n')
    on = raw_input('Δώστε όνομα επόμενης πόλης..:..:')
fin.close()
fin=open('cities.txt','r')
for i in fin:
    print i
fin.close()