Μια εταιρεία έχει τρία υποκαταστήματα. Να αναπτυχθεί πρόγραμμα σε Python που θα διαβάζει τα έσοδα για κάθε υποκατάστημα και υπολογίζει και εμφανίζει..

Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να δημιουργεί ένα νέο αρχείο cities.txt. Στη συνέχεια να διαβάζει τα ονόματα πόλεων και τον πληθυσμό τους μέχρι να δοθεί ως όνομα πόλης η λέξη «ΤΕΛΟΣ» ή λέξη «END».

Να γίνει πρόγραμμα σε python το οποίο διαβάζει 10 αριθμούς και ελέγχει για τον καθένα αν ειναι άρτιος ή περιττός, εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα. Στο τέλος εμφανίζει το πλήθος των άρτιων αριθμών και των περιττών καθώς και το ποσοστό τους στο σύνολο των αριθμών.