• Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται 2 ακέραιους αριθμούς και εμφανίζει το άθροισμα, το γινόμενο, το ημιάθροισμα, τη διαφορά, την απόλυτη τιμή και την τετραγωνική ρίζα των 2 αριθμών. Να υποθέσετε ότι οι αριθμοί που εισάγονται είναι θετικοί αριθμοί.

 • Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται τον ακαθάριστο μισθό ενός υπαλλήλου και υπολογίζει τον καθαρό μισθό του. Να σημειωθεί ότι ο υπάλληλος πρέπει να φορολογηθεί με 8%.

 • Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει την τελική τιμή ενός προϊόντος, αν είναι γνωστό ότι εισάγουμε την αξία του προϊόντος χωρίς τον συντελεστή Φ.Π.Α. που είναι 19%.  Ο αλγόριθμος να εμφανίζει το Φ.Π.Α του προϊόντος καθώς και την τελική αξία του προϊόντος μετά την προσθήκη του Φ.Π.Α.

 • Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει έναν τριψήφιο αριθμό και θα εμφανίζει το άθροισμα των ψηφίων του. Να υποθέσετε ότι ο αριθμός που εισάγεται είναι τριψήφιος θετικός.

 • Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος δέχεται ως είσοδο δύο αριθμούς και εμφανίζει για κάθε αριθμό αν είναι άρτιος ή περιττός. Στην περίπτωση που και οι δύο αριθμοί είναι περιττοί εμφανίζει το άθροισμά  τους,  ενώ στην περίπτωση που και οι δύο αριθμοί είναι άρτιοι εμφανίζει τη διαφορά τους.

 • Ένας πωλητής πληρώνεται με βάση τις πωλήσεις των προϊόντων του μήνα. Έτσι για μηνιαίες πωλήσεις μέχρι και 150 € λαμβάνει ποσοστό 9% επί των πωλήσεων, για πωλήσεις πάνω από 500 € μέχρι και 1500 € λαμβάνει ποσοστό 14% επί των πωλήσεων, ενώ για μεγαλύτερες πωλήσεις λαμβάνει ποσοστό 18% επί των πωλήσεων. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τις μηνιαίες πωλήσεις του καταστήματος και να εμφανίζει το κέρδος του πωλητή. Να υποθέσετε ότι τα δεδομένα εισόδου δίνονται ορθά.

 • Να δημιουργήσετε αλγόριθμο ο οποίος δέχεται το βάρος ενός αθλητή και τον ενημερώνει με σχετικό μήνυμα αν μπορεί να αγωνιστεί με βάση τον παρακάτω πίνακα :

  Βάρος

  Μήνυμα

  Κάτω από 70 κιλά

  Δεν μπορείς να αγωνιστείς

  από 70 κιλά έως 80 κιλά

 • Να κατασκευάσετε πρόγραμμα που προσομοιώνει ένα ATM τράπεζας σύμφωνα με τα παρακάτω  χαρακτηριστικά :

  α) Το ΑΤΜ Διαβάζει το PIN της κάρτας του πελάτη και ελέγχει αν αυτό συμφωνεί με τον κωδικό της κάρτας. Ο κωδικός της κάρτας είναι πάντα ο αριθμός 123546. Το αρχικό υπόλοιπο της κάρτας είναι 15000€.

 • Σε μία κατασκήνωση υπάρχουν 200 παιδιά, ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης επιθυμεί να συγκεντρώσει ένα χρηματικό ποσό το οποίο θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται το χρηματικό ποσό κάθε μαθητή και θα υπολογίζει το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε από το σύνολο των μαθητών, το μεγαλύτερο και το μικρότερο ποσό που δόθηκε, καθώς επίσης και το πλήθος των μαθητών που έδωσαν ποσό μεγαλύτερο των 10 €. Όλα τα αποτελέσματα να εμφανίζονται με κατάλληλα μηνύματα.

 • Μια επιχείρηση  θέλει  να  προσλάβει  υπαλλήλους και πρέπει  να  επιλέξει  υποψηφίους  για συνέντευξη οι οποίοι να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  α) η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα 40 έτη,

  β) να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη σε άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις,

  γ) να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ

  δ) και να κατέχουν πτυχίο Αγγλικών