Το διάγραμμα ροής της δομής πολλαπλής επιλογής «Επίλεξε» είναι ίδιο με τo διάγραμμα της δομής πολλαπλής επιλογής «Αν…Αλλιώς_αν». Στην δομή «Επίλεξε» η έκφραση που ελέγχεται και οι διακριτές τιμές ή οι εκφράσεις των περιπτώσεων αποτελούν συνθήκες/λογικές εκφράσεις και...

Ένα φυλλάδιο για την επεξήγηση της δομής του μονοδιάστατου πίνακα και αναλυτική παρουσίαση των βασικών επεξεργασιών που εκτελούμε στο πλαίσιο του μαθήματος. 

Το σχολικό εγχειρίδιο δεν προσδιορίζει την ιεραρχία των λογικών τελεστών. Η χρήση παρενθέσεων είναι καθοριστική σε πιθανές ασκήσεις, στα παραδείγματά του σχολικού εγχειριδίου υπάρχουν  παρενθέσεις που δείχνουν ξεκάθαρα την προτεραιότητα.

Ασκήσεις ή προβλήματα που δίνονται στους μαθητές για επεξεργασία και απαιτείται η χρήση της MOD πρέπει πάντοτε να αναφέρονται σε θετικούς ακέραιους αριθμούς. Η θεώρηση αυτή εξυπηρετεί πλήρως τον στόχο του Προγράμματος Σπουδών όπου αναφέρεται, οι μαθητές: «να μπορούν να δημιουργούν απλές...