Άσκηση 25 – Πρόγραμμα “Μισθοδοσία Υπαλλήλων”

Να δημιουργήσετε πρόγραμμα το οποίο για τους 100 υπαλλήλους μιας εταιρείας πραγματοποιεί τα παρακάτω:

1. Διαβάζει τα ονόματα των υπαλλήλων σε πίνακα ΟΝ[100], επίσης διαβάζει τους μισθούς των υπαλλήλων ανά μήνα και τους αποθηκεύει σε πίνακα ΜΙΣ[100,12].
2. Βρίσκει τη μέση μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων ανά μήνα.
3. Εμφανίζει για κάθε μήνα το πλήθος των υπαλλήλων που είχαν μισθοδοσία μεγαλύτερη από τη μέση μισθοδοσία του μήνα.
4. Δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να ελέγχει αν η ετήσια μισθοδοσία κάθε υπαλλήλου ξεπέρασε ένα συγκεκριμένο όριο ως εξής: Διαβάζει το όριο και για κάθε υπάλληλο καλεί διαδικασία που δέχεται τον αριθμό γραμμής του πίνακα ΜΙΣ όπου βρίσκονται οι μηνιαίες μισθοδοσίες του υπαλλήλου, τον πίνακα ΜΙΣ και το όριο και επιστρέφει στο πρόγραμμα την τιμή «αληθής» αν η ετήσια μισθοδοσία του υπαλλήλου ξεπέρασε το όριο ή την τιμή «Ψευδής» στην αντίθετη περίπτωση. Το πρόγραμμα εμφανίζει για κάθε υπάλληλο το όνομά του και δίπλα το μήνυμα «ξεπέρασε το όριο» ή το μήνυμα «δε ξεπέρασε το όριο».

Άσκηση 25 – Υποπρογράμματα “Μισθοδοσία”

Scroll to Top