Άσκηση 4 – Δρομολόγηση

Ο υπολογιστής Α με διεύθυνση IPv4 192.165.12.40/28 θέλει να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή Β με διεύθυνση IPv4 192.165.12.67/28. Τί είδους δρομολόγηση θα γίνει στην περίπτωση αυτή, άμεση ή έμμεση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Λύση

Για κάθε υπολογιστή θα βρούμε σε ποιο δίκτυο ανήκει. Για την εύρεση της διεύθυνσης δικτύου θα κάνουμε λογικό AND ανάμεσα στη διεύθυνση IP του Η/Υ και τη μάσκα που συνοδεύει την IP.

IP Διεύθυνση Η/Υ Α
AND
Μάσκα /28
Διεύθυνση Δικτύου
11000000.10100101.00001100.00101000

11111111.11111111.11111111.11110000
11000000.10100101.00001100.00100000
192.165.12.40

255.255.255.240
192.165.12.32
IP Διεύθυνση Η/Υ Α
AND
Μάσκα /28
Διεύθυνση Δικτύου
11000000.10100101.00001100.01000011

11111111.11111111.11111111.11110000
11000000.10100101.00001100.01000000
192.165.12.67

255.255.255.240
192.165.12.64

Παρατηρούμε ότι οι Η/Υ Α και Β δεν ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, ο Η/Υ Α ανήκει στο δίκτυο με διεύθυνση 192.165.12.32 ενώ ο Η/Υ Β ανήκει στο δίκτυο με διεύθυνση 192.165.12.64, επομένως η δρομολόγηση θα είναι έμμεση.

Scroll to Top