Άσκηση 5 – Βελτιωμένη φυσαλίδα – Αλγόριθμος ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής

Να αναπτύξετε συνάρτηση η οποία βελτιώνει τον αλγόριθμο ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής έτσι ώστε να αποφεύγονται οι περιττές συγκρίσεις. Μόλις διαπιστωθεί ότι η λίστα ταξινομήθηκε ο αλγόριθμος τερματίζεται.

#Συνάρτηση bubble2 - Βελτιωμένος αλγόριθμος ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής
def bubble2(L):
  N = len(L)
  found = False
  i = 0
  s = 0
  print ' Ξεκινάει η ταξινόμηση για τη λίστα:',L
  while i<N-1 and found == False:
    s = s + 1
    found = True
    j = N-1
    while j > i:
       if L[j] < L[j-1]:
          L[j],L[j-1] = L[j-1],L[j]
          found = False
       j = j - 1
    i = i + 1
    print 'H λίστα μετά από τη',s,'σάρωση είναι:',L
   print 'Η λίστα ταξινομήθηκε μετά από:',s,'σαρώσεις'
   print L
Scroll to Top