Άσκηση 4 – Έλεγχος διάταξης λίστας

Να γίνει πρόγραμμα που διαβάζει μια λίστα 20 ακεραίων αριθμών και στη συνέχεια ελέγχει αν τα στοιχεία είναι ταξινομημένα σε αύξουσα διάταξη.

L=[]
for i in range(2):
L.append(int(input('Δώστε ακέραιο αριθμό...:')))
d = True
i = 0
N = len(L)
while d == True and i < N-1 :
if L[i] > L[i+1] :
    d = False
else:
    i = i +1
if d == True:
    print 'Η λίστα που δόθηκε είναι ταξινομημένη σε αύξουσα διάταξη'
else:
    print 'Η λίστα που δόθηκε δεν είναι ταξινομημένη σε αύξουσα διάταξη'
Scroll to Top