Άσκηση 8 – Πρόγραμμα “ATM τράπεζας”

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα που προσομοιώνει ένα ATM τράπεζας σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
α) Το ΑΤΜ Διαβάζει το PIN της κάρτας του πελάτη και ελέγχει αν αυτό συμφωνεί με τον κωδικό της κάρτας. Ο κωδικός της κάρτας είναι πάντα ο αριθμός 123546. Το αρχικό υπόλοιπο της κάρτας είναι 15000€.
β) Αν οι δύο κωδικοί είναι ίδιοι τότε ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα είδος συναλλαγής , σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται το μήνυμα “ΔΕΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΑΤΕ ΣΩΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟ”. Το είδος της συναλλαγής μπορεί να είναι : [1] Ανάληψη ή [2] Κατάθεση.
γ) Αν ο χρήστης επιλέξει ανάληψη (1) τότε το ΑΤΜ διαβάζει το ποσό ανάληψης, ελέγχει το ποσό και το υπόλοιπο του λογαριασμού και εμφανίζει για όλες τις περιπτώσεις κατάλληλα μηνύματα καθώς και το νέο υπόλοιπο του λογαριασμού.
δ) Αν ο χρήστης επιλέξει κατάθεση (2) τότε το ΑΤΜ διαβάζει το ποσό κατάθεσης,
ενημερώνει και εμφανίζει το νέο υπόλοιπο του λογαριασμού του
πελάτη.
ε) Στο τέλος κάθε συναλλαγής το ΑΤΜ εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα για το αν ο πελάτης επιθυμεί άλλη συναλλαγή. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί νέα συναλλαγή τότε εισάγει ξανά το PIN της κάρτας του, στην αντίθετη περίπτωση η διαδικασία τερματίζεται.
ζ) Για τα ποσά της κατάθεσης και της ανάληψης γίνεται έλεγχος αν είναι θετικοί αριθμοί, σε περίπτωση λάθος πληκτρολόγησης ο πελάτης ξανά δίνει τα ποσά. Έλεγχος υπάρχει και στο είδος της συναλλαγής που πρέπει να είναι οι αριθμοί 1 ή 2, σε περίπτωση λάθος πληκτρολόγησης ο πελάτης εισάγει ξανά έναν αριθμό.

Άσκηση 8 – Πρόγραμμα “ATM τράπεζας”

Scroll to Top