Άσκηση 28 – Δομή επιλογής – Εμφωλευμένες δομές, υπολογισμός επιδόματος

Για τον υπολογισμό του επιδόματος των εργαζομένων μιας εταιρείας πρέπει να κατασκευάσετε αλγόριθμο ο οποίος:

i. Ρωτάει τον χρήστη αν είναι παντρεμένος ή όχι και αποθηκεύει την απάντηση στην μεταβλητή «επιλογή». Οι αποδεκτές τιμές είναι «Ν» ή «ν» αν ο χρήστης απαντήσει θετικά και «Ο» ή «ο», αν ο χρήστης απαντήσει αρνητικά. Σε περίπτωση που δεν δοθεί μια από τις επιτρεπόμενες τιμές, ο χρήστης πρέπει να εισάγει ξανά την απάντησή του.
ii. Διαβάζει με κατάλληλο μήνυμα τον αριθμό των παιδιών που διαθέτει ο εργαζόμενος και αποθηκεύει την εισαγόμενη τιμή στην μεταβλητή «παιδιά». Θα πρέπει ο χρήστης να πληκτρολογήσει τιμή μεγαλύτερη του 0, σε περίπτωση που αυτό δε συμβεί τότε πρέπει εισάγει ξανά το πλήθος των παιδιών του.
iii. Υπολογίζει και εμφανίζει το επίδομα του εργαζομένου αν ισχύει η παρακάτω πολιτική: Οι παντρεμένοι παίρνουν επίδομα 100 €. Όσοι έχουν πάνω από 3 παιδιά παίρνουν 15 € για κάθε παιδί είτε είναι παντρεμένοι είτε όχι.

Άσκηση 28 – Δομή επιλογής – Εμφωλευμένες δομές, υπολογισμός επιδόματος

Scroll to Top