Άσκηση 17 – Πίνακες – Υπολογισμός μέσου όρου, μέγιστης και ελάχιστης τιμής με χρήση τριών μονοδιάστατων πινάκων

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που αποθηκεύει σε κατάλληλες δομές δεδομένων, το όνομα, την ηλικία και το μισθό των 158 εκπαιδευτικών μιας πόλης. Ο αλγόριθμος να εμφανίζει, το μέσο όρο ηλικίας των εκπαιδευτικών, το όνομα και τον μισθό του εκπαιδευτικού με το μεγαλύτερο μισθό καθώς και το όνομα και την ηλικία του εκπαιδευτικού με τη μικρότερη ηλικία.

Άσκηση 17 – Πίνακες – Υπολογισμός μέσου όρου, μέγιστης και ελάχιστης τιμής με χρήση τριών μονοδιάστατων πινάκων

Scroll to Top