Το μάθημα για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον έχει ως σκοπό να αναπτύ­ξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Το μάθημα έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με την αλγοριθμική και την ορθολογική τους χρήση στην καθημερινή ζωή. Πολλές βασικές έννοιες αλγοριθμικής αλλά και προγραμματισμού συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα των γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του μαθήματος είναι οι μαθητές: - να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη - να αποκτήσουν ικανότητες ­μεθοδολογικού χαρακτήρα - να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον.

Το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών αφορά τους μαθητές της Γ' τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων. Εξετάζεται πανελλαδικά.

Το μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών έχει ως στόχο μέσα από την υλοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων, να βοηθήσει στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στην απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων, για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων και την ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Οι συγγραφείς ευελπιστούν με το υλικό αυτό στην ουσιαστική υποστήριξη του μαθήματος Προγραμματισμός Υπολογιστών για την επίτευξη των μαθησιακών του στόχων, με δεδομένες τις συνθήκες ανάπτυξής του. Ο χρωματισμός του κώδικα ακολουθεί το πρότυπο του IDE της Python, ενώ η έκδοση της Python που χρησιμοποιείται στον κώδικα είναι η 2.7.10.